Nikolaas wordt tot bisschop gewijd

Nikolaas Nicolaas ikoon icoon
Nikolaas wordt tot bisschop gewijd

Nicolaas wordt tot bisschop gewijd

Toen de bisschop van Gods heilige kerk in Myra zich van zijn aardse beslommeringen had losgemaakt en naar de Heer was gegaan, moest er een nieuwe bisschop gekozen worden. Hij moest net zo vroom zijn als zijn voorganger, maar ook oog hebben voor de noden van het volk. Een van aanwezige bisschoppen stelde voor om hiervoor tot de Eeuwige te bidden.

Toen openbaarde de Heer aan een van de bisschoppen, hoe de nieuwe bisschop gekozen moest worden. Hij zei: “Wie morgen vroeg als eerste de kerk binnenkomt, hem moet u de handen opleggen en tot bisschop wijden. Nikolaas is zijn naam.” Degene die dit gehoord had, melde dit aan zijn medebisschoppen. Toen ging hij naar het voorportaal van de kerk. En inderdaad, ’s morgens vroeg, kwam Nikolaas, door God gezonden. Toen hij de kerk binnenging, legde de bisschop zijn hand op zijn schouder en vroeg: “Wie ben jij, mijn zoon?” Deze antwoordde: “De zondaar Nikolaas, dienaar van uwe heiligheid.”

De bisschop was getroffen door zijn bescheidenheid en bracht hem naar zijn medebisschoppen. Toen zij de vrome Nikolaas zagen, loofden ze de Almachtige en leidden hem naar het midden van de kerk. Ze toonden hem aan het toegestroomde volk. “Broeders en zonen”, zeiden ze, “deze is door God voorbestemd om bisschop van de kerk in Myra te worden”. Alle inwoners van Myra juichten en aanvaardden Nikolaas als hun bisschop.

Volgens de H. Methodius, patriarch van Constantinopel, zou aan de H. Nikolaas kort voor zijn bisschopskeuze Christus verschenen zijn, die hem een evangelieboek overhandigde en de Moeder Gods die hem een omoforion over zijn schouders legde.