Jaartallenoverzicht rond de ikonen

Klein reisikoontje van de Moeder Gods en Christus – 6,5 x 8 cm – eigen bezit

Ikonen in hun tijd geplaatst: jaartallenlijst uit enkele ‘ikonenboeken’.

Deze lijst bestaat uit vier velden: 1e veld is de tijd, 2e veld is de uitleg, 3e veld is de streek waar het zich afspeelt en het 4e veld is het boek en de pagina waar deze tijdsaanduiding is vermeld. Helemaal onderaan is de literatuurlijst.

0100  –  0200 Alle jaartallen zijn natuurlijk ná ChristusEerste grote bloeitijd van christelijke kunst in de catacomben onder Rome waar kunstenaars pastorale en elegische taferelen begonnen te schilderen.Italië01-14
0100  – voor Chr. – 400 na Chr.In de christelijke ikoon is duidelijk de erfenis van de laat-klassieke schilderkunst terug te zien, en met name de Romeinse portretkunst die altijd was geïnspireerd op Hellenistische voorbeelden. Bijzondere aandacht verdienen de mummieportretten uit het Ptolemeïsche Egypte, bekend als de portretten van Fayyum waaraan levenskrachten werden toegeschreven, als zou de overledene voortleven onder zijn familieledenEgypt03-18
0257In Syrië / in Doura Europos is een synagoge en een kerk opgegraven die beeltenissen / schilderingen bevatten: in de synagoge episodes uit Hebreeuwse heilige geschriften en in de kerk een afbeelding van Adam en EvaSyr01-14
0300 – 500 tussenIn deze periode kristalliseerde zich de Byzantijnse kunst uit verschillende stromingen. Byzan02-10
0300 – rondSt. Basilius verkondigt het idee van ‘het prototype’ – ikonenschilders moeten zich strak aan een vaste afbeelding van een heilige houden. De nieuw te schilderen ikoon moet zoveel mogelijk op de eerste afbeelding van de heilige lijken.Mace-donisch01-36
0300 vanafKeizer Constantijn voert het christendom als staatsgodsdienst in. De Romeinse god Mithras  heeft een nimbus rond zijn hoofd. Volgens sommige geleerden krijgt Christus (en andere heiligen) naar analogie van deze Romeinse god Mithras deze nimbus als teken van heiligheidRome01-18
0300 vanafDe verering van relikwieën (vooral stukjes hout van het H. Kruis) maakte de weg vrij voor de  verering van ikonenRome01-18
0324 – 330Keizer Constantijn verplaatst de hoofdstad van het Romeinse Rijk naar de kleine stad Byzantium, die hij Constantinopel noemt. De oostelijke provincie van het Romeinse Rijk werd daarmee de Byzantijnse staat.Byzan03-34
0330Keizer Constantijn verplaatst zijn residentie van Rome naar ByzantiumByzan02-10
0330  05  11Keizer Constantijn de Grote vestigt de nieuwe hoofdstad van het Romeinse Rijk bij het haventje van Byzantium aan de oevers van de BosporusByzan01-26
0350 rondHistorisch gezien zijn de ikonen in het midden van de vierde eeuw ontstaan. De wens begon te leven om een devotiebeeld te bezitten ter bescherming tegen onheil. Men begon ook op grote schaal pelgrimsreizen naar Palestina te maken.Algem02-08
0395Het Romeinse rijk splitste zich op in twee delen die elk een onafhankelijke staat werden. De oostelijke gebieden hadden vanaf de Hellenistische periode een eigen karakter behoudenRome03-34
0400Waarschijnlijk waren er nu al ikonen in de centrale Balkanlanden. Er bestaan er op dit moment geen meer van, maar wel zien we in een oud graf in Sofia aartsengelen in de ikonenstijlBalkan01-58
0400Augustinus, Epiphanos van Salamis en anderen brachten verslag uit van de ikonenkultusAlgem01-18
0430 rondConstantinopel telde al een half miljoen inwoners. De Byzantijnse maatschappij was gegrondvest op de Griekse cultuur, de Romeinse staatsidee en het christelijk geloof.Byzan02-10
0500Rond dit jaar wordt de ikoon een cultuurobject in het centrale gedeelte van de Balkan. Er zijn er geen meer bewaard, maar grafkamers van rond 500 geven een indicatie hoe ze er uitgezien moeten hebbenServ02-19 02-20
0500  – 600Uit deze periode dateren de twee oudste ikonen die we kennen: een Petrus-ikoon en een ikoon met Christus en Menas. Men neemt aan dat de Petrus-ikoon (bewaard in het Catharina-klooster) in Constantinopel gemaakt isByzan02-12
0500  – beginHypatius van Ephesus beschrijft voor het eerst dat er voor een ikoon geknield wordtAlgem01-18
0500  – eindAan ikonen worden wonderbaarlijke eigenschappen toegedichtAlgem01-18
0500 – 600Twee van de bewaarde ikonen uit deze jaren uit het Catharinaklooster Sinaï  zijn dusdanig van hoge kwaliteit dat men vermoedt dat ze in Constantinopel gemaakt zijn en beschouwd kunnen worden als komend uit het eerste gouden tijdperk van de Byzantijnse kunst.Byzan01-26 Zie ook 01-29
0500 – naIn de zesde eeuw tijdens Justinianus  ontstaat een specifieke Byzantijnse traditie die verbonden is met de klassieke traditie die verbonden is aan de klassieke oudheid. De Byzantijnse cultuur wordt bepaald door de ontwikkeling van de vroeg christelijke traditie en een zorgvuldig bewaken van de Hellenistische principes die worden aangepast aan de christelijke opvattingen. Het belangrijkste doel van de kunst wordt het verbeelden van de intieme betekenis van de dingen die aan de buitenkant niet te zien is.Byzan03-34              
0530 – rondByzantium wordt voortaan Constantinopel genoemdByzan01-26
0544Slag bij Edessa (onderin Turkije) , het Mandylion van koning Abgar van Edessa werd door de Oost Romeinse legers meegevoerd en had hen de overwinning gegeven.Byzan01-20
0580Stichting van het Catharinaklooster in de Sinaï woestijn – hun ikonencollectie uit de vroeg-Byzantijnse tijd is wereldberoemdEgyp01-15
0600 – 900Tussen deze jaren ontstonden er behalve Rusland,   onafhankelijke Slavische naties in Polen, Kroatië, Moravië en Bulgarije. Slechts Rusland en Polen hebben hun onafhankelijkheid van Byzantium onafgebroken kunnen bewarenServ en Byzan02-19
0622Keizer Heraclius paradeerde met het Mandylion van koning Abgar voor zijn troepenByzan01-20
0626De Perzen en de Avaren willen Constantinopel bezetten. De patriarch beval dat er een ikoon van Maria met het Kind op de stadsmuur geschilderd moest worden – en het werkte. De vijanden werden afgeweerd.Byzan01-20
0627Keizer Heraclius – met bij zich de ‘afbeelding van Edessa’ – verslaat de Perzen bij NiniveByzan01-20
0646Alexandrië, beroemde universiteitsstad, Grieks van origine capituleert voor de Arabieren. Aan deze stad heeft de Byzantijnse kunst haar schilderachtige, gracieuze en speelse karakter te dankenByzan02-11
0681Het eerste Bulgaarse koninkrijk komt tot stand, maar het was grotendeels niet christelijk.Bulg01-58
0681De ontwikkelingsgeschiedenis van de christelijke kunst wordt abrupt afgebroken. Heidense Bulgaren namen de macht in handen en voerden tot 685 een in feite anti-christelijk bewind.Bulg02-20
0685Het christendom wordt in Bulgarije officieel erkend en nam rechtstreeks de godsdienst, kerkelijk apparaat, theologische literatuur van Constantinopel over. In de Bulgaarse kerken zullen dus ongewijfeld ikonen zijn opgenomen.Bulg02-20
0700  – vanafIkonen worden vanaf nu vooral met ei-tempera geschilderd. De oudste ikonen worden met de encaustiek-techniek gemaakt – kleurstoffen worden met hete was gemengdAlgem01-08
0700 – tot
0726
Ikonodulen (beeldenvereerders) waren in de meerderheid. Aanhangers van het oudere joods christelijke geloof ergeren zich hier meer en meer aan en zien het als afgodendienst; zij werden iconoclasten / beeldenstormers genoemdByzan01-20
0726Keizer Leo III beveelt dat alle ikonen uit de kerken verwijderd moesten worden – naar aanleiding van deze ban trok de Roomse kerk onder paus Gregorius  zich terug uit het keizerrijk.Byzan01-20
0726Keizer Leo III laat een van zijn beambten (Julianus) een zeer vereerde relief-ikoon met de voorstelling van Christus met een bijl stukslaan. Julianus moest dit met zijn dood bekopen. Dit was het begin van het iconoclasme. Andere uitingen van de kunst zoals Hellenistische taferelen als bloem- en diermotieven komen wél als versiering de kerk binnen.Byzan02-14
0730 – rondJohannes Damascenus schreef in het Saba-klooster bij Jeruzalem zijn ‘Verhandelingen over sacrale afbeeldingen’  waarin hij het gebruik van ikonen verdedigde. Doel van dit werk was vooral om de plaatselijke ikonenproductie in Jeruzalem te stimuleren. Palestina stond in deze jaren onder islamitisch gezag. Veel oude ikonen die in het Catharinaklooster zijn gevonden, zijn waarschijnlijk in Jeruzalem gemaakt.Byzan01-32
0754Constantijn V versterkt de kruistocht tegen de ikonenvereerders en vaardigt een verbod uit op de fabricage, het bezit en de verering van ikonen. Grote kloosters worden gesloten en monniken vervolgd. De vernietiging was zo totaal dat we heel weinig weten over de ikonen voor dit jaartal. Alleen in het Catharinaklooster Sinaï werd er een aantal ikonen verborgen.Byzan01-20
0786De weduwe van Leo IV, keizerin Irene, wil de ikonenverering weer invoeren, maar het concilie in de Tempel van de Apostelen in Constantinopel wordt door militaire troepen onderbroken.Byzan01-22
0787Het zevende oecumenisch concilie van Nicea (ligt in Klein Azië) had details voor de afbeelding van heiligen (afkomstig uit biografieën van betreffende heiligen) vastgelegd in het boek Herminia dat alle Byzantijnse ikonenschilders raadpleegden. De beeltenissen van de heiligen mochten nauwelijks van elkaar afwijken – de (vaak analfabetische) mensen moesten meteen kunnen zien welke heilige afgebeeld werd.Mace-donisch01-38
0787Het oecumenisch concilie in Nicea werden ikonen in ere hersteldByzan01-23
0787Tijdens het tweede concilie van Nicea is definitief de aard en de waarde van de ikoon omschreven met de vaststelling dat aan de basis van de ikoon de menswording van Gods Zoon staat, dus de goddelijke natuur van ChristusAlgem03 -8
0815Leo V ontnam de kerken weer hun sacramentele ornamenten en werden er ikonen en fresco’s vernietigdByzan01-23
0842Keizer Theophilus komt te overlijden en zijn vrouw Theodora werd regentes. Zij had ikonen in haar vertrekken verborgen en vereerde ze.Byzan01-23
0843Na het edict van keizerin Theodora breekt er een tweede gouden tijdperk aan van de Byzantijnse kunst, beter bekend als de Macedonische renaissance.Mace-donisch01-36
0843De ikonenverering wordt na een eeuw weer in ere hersteld en heeft door de iconoclasme nieuwe vitaliteit opgedaan. Een tweede ‘gouden’ periode van de Byzantijnse kunst – de Middelbyzantijnse stijl – breekt aan.Byzan02-15
0843Einde aan het iconoclasme door een conciliair documentAlgem03 -10
0843  03  11Keizerin Theodora vaardigt een edict uit dat de aanbidding van ikonen weer toestond. Deze datum geldt nog steeds als een feestdag in de Orthodoxe kerkByzan01-23
0860Cyrillus en Methodius publiceerden een vertaling van het Nieuwe Testament in het ‘Kerkslavisch’ / het Slavisch schrift. Voor een snelle bekering van Rusland waren deze twee bijzonder belangrijk. Het onderwijs en de eredienst konden nu immers in de eigen landstaal gehouden worden.Rusl02-25
0865In Bulgarije wordt het christendom staatsgodsdienst. Pelgrims die Jeruzalem bezochten, namen ikonen mee naar huis. De strijd van de iconoclasten had in Bulgarije weinig invloed. Veel ikonen in Preslav, de oude Bulgaarse hoofdstad, kwamen uit Constantinopel.Bulg01-58
0867 – 1081Regeringsperiode van de Macedonische keizersByzan02-15
0900Het gouden altaar wordt gemaakt voor de St. Marco in Venetië.Italië01-49
0900 – 1000Begin van de scheiding in de Byzantijnse kerken tussen de gelovigen en het priesterkoor door de ikonostase – eerst een lage muur of een borstwering met een hek waaraan gericht naar de gelovigen ikonen werden gehangenByzan03 -12
0900 – eindDe kerstening van Rusland vond plaats onder Prins Vladimir van Kiev, die eerst leefde van bacchanalen, veel vrouwen had en  duizenden mensenoffers bracht. Hij werd innerlijk diep getroffen door de Orthodoxe liturgie.Rusl01-74
0900 – rondIn Byzantium verschijnen de eerste metaalversieringen, die daarna veelvuldig werden toegepast in Georgië en in het Slavische gebied dat onder invloed stond van ByzantiumByzan03-27
0944Het Mandylion van Edessa werd naar Constantinopel gebrachtByzan01-20
0950 – rondIn Macedonië verandert het ikonenschilderen: men kijkt niet meer zo precies naar de antieke modellen, maar er komt ruimte voor een meer ‘spirituele’ benadering. Het accent verplaatst zich naar het innerlijk. De voeten van de heiligen raken de grond niet meer, maar transfigureren.Maced03-40 03-41
0957Grootvorstin Olga (de grootmoeder van Wladimir) ging officieel over tot de orthodoxe kerk bij gelegenheid van haar staatsbezoek aan Constantinopel. De keizer van Byzantium en de patriarch van Constantinopel waren daarbij. Om niet afhankelijk van Byzantium te worden, vroeg Grootvorstin Olga aan de Duitse keizer  – in 959 – aan de Duitse keizer Otto I een verzoek om naar haar een Rooms katholieke bisschop te sturen. De keizer hechtte waarschijnlijk er niet veel waarde aan, want pas twee jaar later stuurde hij een monnik Adalbert naar Kiev. Dat was te laat, want Olga was op de troon opgevolgd door haar zoon die een militant heiden bleek te zijn. Adalbert moest halsoverkop Kiev weer uit en hiermee eindigde de poging om het Russische volk onder de Latijnse kerk van Rome te brengen.Byzan Rusl02-25 02-26
0966De Polen bekeren zich tot het christendom, maar onder invloed van de Duitse ridders namen zij het Rooms katholieke geloof aan en gingen daarmee niet tot ikonenverering  over.Polen02-24
0972Keizer Jon Tsimiskes bracht een ikoon van Maria als oorlogstrofee terug naar Constantinopel nadat hij de Bulgaarse hoofdstad had geplunderd.Bulg01-58
0978Vladimir maakt zich meester van de troon in Kiev.Rusl02-26
0988Prins Vladimir van Kiev bekeert zich tot het Orthodoxe geloofRusl01-74
0988Vladimir, grootvorst van Kiev, neemt het christelijk geloof aan en dwong de bevolking om de doop te ondergaan, want – zo noteert een kroniekschrijver  – ‘zijn vroomheid ging met macht gepaard’.Rusl02-25
0988Vladimir sluit zich aan bij de Grieks-orthodoxe kerk nadat hij een onderzoek had laten doen naar de ‘beste’ godsdienst. Aldus voltrok zich, volgens het volksgeloof, Ruslands aansluiting bij de Grieks-orthodoxe kerkRusl02-26
0989Alle onderdanen van Prins Vladimir moesten zich in het water van de Dnjepr laten dopen tot orthodox gelovigeRusl01-74
1000  – 1100Sommige ikoonschilders putten hun inspiratie uit de mozaïekkunstItalië01-49
1000 – 1100Alleen uit mozaïeken en fresco’s uit deze jaren kan men zich nog een beeld vormen van hoe de ikonen in Rusland in die tijd er uit hebben gezienRusl02-29
1000 – rondRusland bekeert zich tot het christendomRusl03 -7
1000 – rondDe ikonen worden steeds verfijnder. Er kwamen gouden aureolen bij. Voor het eerst verschijnt de gekruisigde Christus vrijwel naakt met alleen een doorzichtige lendendoek om. Daarvoor was hij altijd gekleed’. Het ‘vita-ikoon’ werd populair omdat met in de lijst miniaturen ging schilderen met episoden uit het leven van de afgebeelde.Mace-donisch01-38
1015Bij de dood van Vladimir was het gehele land van het grootvorstendom Kiev christelijk, de heidense tempels en afgoden waren vernietigd. Overal waren kerken gebouwd versierd met fresco’s en mozaïeken naar Byzantijns voorbeeld. De Byzantijnse kunst deed zijn intrede in Rusland.Rusl02-26 02-27
1018Toen de Byzantijnen Bulgarije binnen vielen, kwam er een einde aan het eerste gouden tijdperk van de Bulgaarse kunst.Bulg01-60
1018Bulgarije wordt ingelijfd bij het Byzantijnse rijk, nadat keizer Basilius II in 1014 koning Samuel een verpletterende nederlaag had toegebracht. De 15.000 Bulgaren die gevangen werden genomen werden allemaal de ogen uitgestoken.Bulg02-20
1022De dood van Simeon de nieuwe theoloog, een belangrijk prediker en mysticus die de ikonenkunst een ‘geestelijk zoeken in monumentale werken als mozaïeken en fresco’s’ geeftByzan03-41
1036In Kiev wordt de Hagia Sophia gebouwdRusl01-74
1051St. Antonius, spiritueel leider van het Russische klooster op Athos, bouwt het eerste klooster op Russische bodem: het HolenkloosterRusl01-74
1054Schisma tussen de Latijnse en de oosterse christenen.Byza02-16
1054Definitieve schisma tussen de kerken van Rome en ConstantinopelAlgem03 -7
1058Al 100 heremieten hadden zich verbonden aan het Holenklooster in Kiew – aan de grot van de H. Antonius.Rusl02-30
1059 – 1204De Comnenische periode is genoemd naar een belangrijke, in die tijd levende dynastie. Het langgerekte en ascetische monumentalisme wordt vervangen door een nieuw beeldidioom: verfijnder en klassieker. Men maakt zeer verfijnde mozaïeken. In deze periode ontstaan ook de zg. maandikonen, de ‘menologio’.Byzan03-42
1059 – 1204Naast het ontstaan van ‘maandikonen’ zie je in deze periode ook dat een schildering van bijv. de Moeder Gods geplaatst wordt in het geheel van een ode aan de liturgie en de theologie: het thema van de verheerlijking van de Maagd vloeit hier over in een hymne aan de kerk.Byzan03-45
1081 – 1204Regeringsperiode van de Comnenische keizersByzan02-15
1083Men begint met de bouw van de hoofdkerk van het holenklooster in Kiew, die toegewijd werd aan de Hemelvaart van Maria . De decoratie werd opgedragen aan Byzantijnse kunstenaars, afkomstig uit Constantinopel. Russische kunstenaars kregen op die manier les van de Byzantijnen.Rusl02-20 02-30
1100In Griekenland waren ikonen nog vrij zeldzaam. Men heeft er enkele in verwaarloosde hoekjes in kloosters op Athos gevonden. Een ervan is  een smalle 12e -eeuwse ikoon van de heilige Panteleimon ontdekt in het Lavraklooster. De afgebeelde figuur heeft amandelvormige ogenMace-donisch01-46
1100In Servië worden ikonen in opdracht van de Bogomielen, een ketterse sekte, vernield. De ikonische afbeeldingen in fresco’s op kerkmuren bleven wel bewaard.Serv01-67
1100Een van de meest beroemde ikonen uit Byzantium is de ‘Moeder Gods van Vladimir – de Wladimirskaja. Gemaakt in de 12e eeuw. Door grootvorst Andrej Bogoljoebskij uit Wytsjegorod bij Kiev werd hij meegenomen naar Soezdal, waarnaar hij zijn residentie had verplaatst. In 1161 werd de ikoon Wladimirskaja in de Oespenskijkathedraal van Wladimir geplaatst en met kostbare edelstenen werd versierd.Byzan02-16
1100 – eindMen gaat er van uit dat de mooiste ikonen uit Constantinopel komen. De Byzantijnse technieken vonden echter op grote schaal navolging in Italië en van daaruit over de Balkan.Mace-donisch01-46
1100 – eindeDe oudst bekende ikoon uit een Servisch klooster is een Madonna met kind in Bulgaarse stijl. Het is een mozaïek-ikoon van grote stenen.Serv01-67
1100 – in deDe Byzantijnse kunst verspreidde zich over een gebied dat groter was dan het keizerrijk.Byzan02-15
1100 – rondEen nieuw type ikoon verschijnt. Het beeldt de 12 grote feesten van de christelijke kalender uitMace-donisch01-42
1100  vanafPskov was een centrum van frescoschilderkunstRusl01-80
1100 vanafDe politieke omstandigheden voor het grootvorstendom Kiev werden ongunstig. Oorlogen decimeerden de bevolking en velen trokken weg in de richting van het noorden. Kiev – de moeder van alle Russische steden – verloor aan betekenis.Rusl02-31
1100 vanafLokale scholen ontwikkelen een eigen stijl t.a.v. de Byzantijnse stijl die zich onderscheidde door de heldere en stralende tintenRusl01-80
1108Kunstenaars uit Constantinopel naar Kiev gestuurd om samen met Russische handwerklieden het klooster van de H. Michaël te decorerenByzan02-15
1143 – 1154In deze tijd werkten Griekse kunstenaars uit Constantinopel op Sicilië speciaal  aan de mozaïeken in de apsis van Cefalù (rond 1148), aan de Capella Palatina te Palermo (1143 – 1154) en aan de mozaïeken van het Martorana (1143 – 1148).Byzan02-15
1150 naHet zwaartepunt van het Russische rijk kwam in het noordoosten te liggen, in Wladimir – Soezdal. Daar kwam het nieuwe centrum van Rusland te liggen en waarheen ook de grootvorst zijn residentie verlegde.Rusl02-32
1156Griekse en plaatselijke kunstenaars decoreren het Mirozjski-klooster met muurschilderingenRusl01-80
1157Prins Andrej Bogoljoebski verplaatste de Russische hoofdstad naar Vladimir, 185 km ten oosten van Moskou. Kiev verloor zijn superieure positie. Vladimir en de aangrenzende stad Soezdal groeiden uit tot een centrum van religieuze kunst. In deze school was de Griekse invloed groot. Het Byzantijnse gebruik van impressionistische technieken  en vormgeving bleef gehandhaafd, maar de emotionele aard van de Russische kunst werd zichtbaar in het bewuste en groeiende gebruik van expressieve kleuren.Rusl01-80
1164In Nerezi worden fresco’s geschilderd (ze beeldden de klaagliederen rond de ontslapen Christus uit) die door hun emotionaliteit invloed hebben op de ikoonschilderkunst.Mace-donisch01-42
1164De fresco’s in de kloosterkerk van Nerezi bij Skopje worden door kunstenaars uit Constantinopel geschilderd.Byzan02-15
1185De Bulgaren kwamen in opstand tegen hun bezetters, de Byzantijnen. Deze vonden een ikoon van St. Demetrius die uit Saloniki was meegenomen naar een fort in de buurt van Trnovo. Na de opstand kwam er een opleving in de ikonenkunst. Geen van die ikonen is bewaard gebleven, maar in fresco’s is een ontwikkeling te zien.Bulg01-60
1185Het Bulgaarse volk komt in opstand tegen het Byzantijnse rijk en stichtte weer een eigen staat Trnovo.Bulg02-21
1192 – vanafBezetting van Cyprus door Franse kruisvaardersMace-donisch01-49
1200Bulgaarse ikonen verspreiden zich over de rest van de Balkan en sommige vonden hun weg naar Rusland.Bulg01-60
1200Bij het uitgraven van een kerk vond men twee reliëf-ikonen (mozaïekmuurschilderingen) van Petrus en PaulusBulg01-67
1200 – beginServië werd een koninkrijk en St. Sava stichtte een onafhankelijke Servische kerk en verdreef de Griekse bisschoppen en hij herstelde de ikonencultus. Ook stichtte hij een klooster op Athos en bracht ikonenschilders mee uit ConstantinopelServ01-67
1200 – eindDe steentjes in de mozaïek-ikonen krijgen het formaat van zandkorrels. Ikoonschilders proberen meer en meer de emotie en de passie van het afgebeelde te tonen. De gewoonte om de architraven van ikonostases te beschilderen verbreidde zich over heel Griekenland.Mace-donisch01-49
1200 beginServië werd een onafhankelijk koninkrijk en kreeg een eigen kerkelijke hiërarchie. De heilige Sava, stichter van de autonome Servische kerk, verdreef de Griekse bisschoppen uit het Servische gebied. Desondanks bleef hij trouw aan het orthodoxe geloofServ02-22
1200 eindOnder invloed van het toenemende Tartaarse gevaar vertraagde de artistieke ontwikkeling in Novgorod, maar vanaf 1300 begon het gewoon te worden een ikonostase in de kerk te hebben en kwam een grote ikonenproductie op gangRusl01-84
1200 rondIn Pskov – nooit door de Tartaren bezet – kwam uit de monumentale muurschilderingen een stijl van ikonenschilderen voort die  gekenmerkt wordt met het gebruik van intense kleuren en krachtige, ritmische composities. Al spoedig werden de muurschilderingen vervangen door ikonen.Rusl01-80
1203Franse kruisvaarders bezetten ConstantinopelByzan01-49
1204Constantinopel wordt door de Franse kruisvaarders geplunderdByzan01-49
1204Ruslands banden met Europa verzwakten toen de kruisvaarders Constantinopel plunderdenRusl01-80
1204Het Mandylion van Edessa raakt in Constantinopel verloren tijdens een plundering van de kruisvaardersByzan01-20
1204De kruisvaarders der vierde kruistocht nemen Constantinopel in en er wordt een ‘Latijns’ keizerrijk gesticht dat tot 1261 blijft bestaan. Door het schisma zagen de Latijnen de oosterse christenen als heiden / ketters en als barbaren verwoestten ze alles wat ze om handen kregen, ze roofden en plunderden. Ook het Mandylion, het palladium van de stad,  werd meegenomen en is nooit meer gezien. Paleizen en  kerken werden allemaal totaal geplunderd. Graven van keizers werden onteerd en beroofd. Vooral de Venetianen deden goede zaken. De schanddaden van de Latijnen / de Franken hebben in het oosten een eeuwenlange haat veroorzaakt. Het artistieke leven in Constantinopel was praktisch lamgelegd.Byzan02-16 02-17
1204Na de plundering van Constantinopel werd meer en meer het eigene van de nieuwe Byzantijnse kunst geformuleerd en werd het gebruikelijk / mode om Griekse mozaïekkunstenaars in het westen uit te nodigen om daar in kerken mozaïeken aan te brengen. Denk aan de kathedraal in Reims.Byzan03-42
1230 rondDe invallen en verwoestende oorlogen van de Tartaren in Rusland hebben de oudste getuigenissen van de Russische beeldende kunst grotendeels vernietigd. Ook de Oktoberrevolutie en de inval van de Duitsers in de laatste wereldoorlog hebben vele oude werken van vóór 1230 vernietigd.Rusl02-28
1237De Tartaren doen een inval in Rusland, waarmee een eind kwam aan de bloei van Vladimir-Soezdal. Alleen de steden Pskov en Novgorod ontsnapten aan de Tartaarse furie – hier konden de ikonenschilders ongestoord blijven werkenRusl01-80
1249Een Mandylion – bekend als ‘La Sainte Face de Laon’ uit Bulgarije kwam via Rome in de Noord-Franse kathedraal in Laon terecht.Bulg01-60
1250 rondTijdens de Tartaarse bezetting werd Novgorod – nooit door de Tartaren bezet – het culturele centrum van RuslandRusl01-80
1261Franse kruisvaarders moesten Constantinopel ontruimenByzan01-49
1261Constantinopel wordt door Michaël Paleologos heroverd. Met de dynastie van de Paleologen komt het sterk verkleinde rijk van Byzantium tot een nieuwe bloeiByzan02-17
1262De kruisvaarders worden uit Constantinopel verdreven. Hierna bereikte de Byzantijnse kunst ook de Balkanstaten.Serv01-68
1266 – 1267De ikoon van St. Joris uit Struga draagt op de achterkant de naam van de gever én van de schilderServ01-68
1281Koningin Beloslava deponeerde een voorraad ikonen uit de familiecollectie in de archieven van DubrovnikServ01-68
1300 – beginHeiligen mengen zich onder gewone mensen op de ikoon van de ongelovige Thomas uit het Meteoraklooster en dat was revolutionair.Mace-donisch01-52
1300 – vanafDe ikonostase zal zich in Rusland op een geheel eigen manier verder ontwikkelenRusl03-12
1300 vanafHet ontstaan van de ikonostase in de kerk bracht met zich mee dat de ikonen qua stijl en kleurengebruik op elkaar moesten worden afgestemd, ze moesten een coherent geheel vormen;  terwijl toch elk ikoon een kunstwerk op zichzelf moest zijnRusl01-84
1340 – 1410 circaDe tijd dat Theophanes de Griek. Hij was in Constantinopel geboren en werkte van 1370 – 1380 in Novgorod om muurschilderingen te maken. daarnaast kreeg hij talrijke opdrachten om ikonen te schilderen. Hij vermengde de kennis van de late Byzantijnse monumentale schilderkunst met de stijl van de late Russische ikoonschilderkunst en sindsdien werd zijn werk een sjabloon voor ikonenschildersRusl01-84
1350 en daarnaHet afwijken van de oude en verstarde regels gaf een nieuwe dynamiek aan ikonen: de thema’s mochten onder andere lijden, verdriet en pijn zijn.Mace-donisch01-52
1350 vanafDe Byzantijnse invloed in Novgorod bleef bestaan. In de 2e helft van 14e eeuw arriveerde een aantal Griekse artiesten uit Constantinopel  die nieuwe thema’s met zich mee brachten. Een van hen was Theophanes  de GriekRusl01-84
1360 – 1410Andrej Roebljov leefde in deze jaren. In de afgelegen stad Moskou, afgesneden van Byzantijnse invloeden, ontstond een nieuwe schilderstijl. De belangrijkste exponent was de Russische monnik Andrej Roebljov die zijn kunstenaarsopleiding genoot in het Drievuldigheidsklooster te Zagorsk.Rusl01-84
1361 – 1384Christus raakt (op een ikoon) het hoofd aan van een man die geen volgeling van Hem is – vrij revolutionair: die man is Thomas Preljubovic, vorst van Jannina. De strenge conventies en afspraken hoe ikonen geschilderd moesten worden werden hiermee doorbroken.Mace-donisch01-52
1392Theophanes de Griek verhuisde naar Moskou toen Novgorod door Moskou werd geannexeerd. Daar schilderde hij in 1392 de ikoon van de Moeder Gods van de Don ter herdenking van de slag bij Kulikovo waar de (bezettende) Tartaren werden verslagen. Zijn grootste bijdrage was het gebruik van gewelfde vlakkenRusl01-86 
1395Helena was de vrouw van een Byzantijnse keizer en zij schonk een Bulgaarse dubbel-ikoon aan monniken van het Johannesklooster in PoganovoBulg01-60
1395Theophanes de Griek had de supervisie over de interieurdecoratie van de Maria-Geboortekerk in het KremlinRusl01-86
1395De ikoon Wladimirskaja wordt overgebracht naar Moskou, naar het Kremlin, in een kerk gewijd aan de hemelvaart van MariaByzan02-16
1396Bulgarije valt in handen van de Turken en maakte tot 1878 deel uit van het Osmaanse Rijk. Kerken werden geplunderd en in brand gestoken – sommige werden moskee. De ikonen en andere heilige kunstvoorwerpen werden vernietigd om de voor heiligschennis door de Turken te behoeden.Bulg01-63
1396  – 1878In deze jaren stond Bulgarije onder Turkse heerschappij.Bulg02-21
1400De invloed van de Italiaanse kunst wordt zichtbaar op ikonen; op ikonen van Patmos zien we gebouwen geschilderd zoals Giotto dit in Italië deed.Mace-donisch01-56
1400  – vanafIkonen kunnen met olieverf geschilderd wordenAlgem01-08
1400 – 1500Sommige ikonen komen oorspronkelijk van Kreta of van in het buitenland werkende Kretenzische kunstenaars.Mace-donisch01-46
1405Theophanes de Griek begint te werken in de Annunciatiekathedraal in Moskou. Zijn assistent was Andrej Roebljov.Rusl01-86
1422Andrej Roebljov schildert voor de Drievuldigheidskathedraal (die in 1422 gebouwd wordt)  in het klooster Zagorsk zijn beroemdste ikoon de Oudtestamentische Triniteit. Deze diende tot ver in de 19e eeuw als voorbeeld voor ikoonschilders.Rusl01-86
1430Andrej Roebljov overlijdt en wordt begraven in het Moskouse Andronikovklooster waar hij veel werk voor had gedaan. Onder zijn invloed was de Moskouse school tot bloei gekomen.Rusl01-86
1448 – 1453Regering van de laatste keizer van het Byzantijnse rijk. Hij wordt bij de inname van Constantinopel gedood en wordt na de inname nog slechts herkend aan zijn purperen sandalen.Byzan02-18
1450 – 1508Dionysius was de nieuwe leider van de Moskouse (ikonen)school. Hij bracht eerder intellect dan spiritualiteit in zijn kunst aanRusl01-86
1453Na de val van Constantinopel: er bestond al een ikonenproductie in Saloniki en op de berg Athos, op Cyprus ontstond een heel eigen stijl in de ikonenkunst.Mace-donisch01-46
1453Reeds voor de val van Constantinopel waren er enkele grote ikonenschilders naar Kreta verhuisdMace-donisch01-56
1453Na de val van Constantinopel in 1453 werd Moskou het centrum van de Oosters-Orthodoxe kerk. Want de Tartaren werden door de groothertogen van Moskou verdreven en de steden van Centraal Rusland verenigden zich onder Moskou.Rusl01-86
1453Constantinopel wordt door de Turken veroverd. De weg naar Europa lag open.  1n 1458 veroverden zij Athene, in 1463 Bosnië, in 1468 Albanië, in 1523 Rhodos, in 1571 Cyprus om tenslotte in 1683 voor de poorten van Wenen door de westerse wereld verslagen te wordenByzan02-18
1453Met de inname door de Turken van Constantinopel verdwijnt daar de staat én de staatsgodsdienst / christendomByzan02-10
1453 05 29Inname door de Turken van Constantinopel betekende het definitieve einde van het Byzantijnse Rijk. De weg naar Europa lag nu voor de Turken open.Byzan02-18
1458Constantinopel wordt door de Turken veroverd. De weg naar Europa lag open.  1n 1458 veroverden zij Athene, in 1463 Bosnië, in 1468 Albanië, in 1523 Rhodos, in 1571 Cyprus om tenslotte in 1683 voor de poorten van Wenen door de westerse wereld verslagen te wordenGrie02-18
1459De Turken overwinnen de Serviërs bij Smederevo maar de ikoonschilderkunst overleefde dit en bloeide volledig opServ01-70
1463Constantinopel wordt door de Turken veroverd. De weg naar Europa lag open.  1n 1458 veroverden zij Athene, in 1463 Bosnië, in 1468 Albanië, in 1523 Rhodos, in 1571 Cyprus om tenslotte in 1683 voor de poorten van Wenen door de westerse wereld verslagen te wordenServ02-18
1468Constantinopel wordt door de Turken veroverd. Serv02-18
1500De oudste ikonen in Roemenië dateren uit de 16e eeuw. Typerend voor Roemenië zijn de achter glas geschilderde ikonen. De ikonen vertonen vaak westerse invloedenRoem02-23
1500 – 1600In deze jaren was Venetië een belangrijk centrum voor Kretenzische ikonenschilders. Een van zijn schilders was een leerling van El Greco: Michaël DamaskinosWesten02-19
1500 – beginDe Servische staat stort in en de adel werd verjaagd.Serv01-70
1500 – vanafIkonenschilders lieten zich inspireren door de apocriefe boeken en de levens van obscure / wat vage lokale heiligenAlgem01-10
1500 rondNu de Russische kerk aan het hoofd stond van de orthodoxe wereld zocht ze naar wegen om haar autoriteit te laten gelden. Ze legde regels vast voor een nieuwe didactische ikonografie. Die regels waren zo streng dat ze de ontwikkeling van de kerkelijke iconografie beperkten.Rusl01-90
1500 vanafKreta was de officieuze bakermat van schilderijen voor de orthodoxe kerk. Veel kunstenaars vochten voor het behoud van 14e en 15e -eeuwse Byzantijnse tradities. Lokale kunstenaars zoals Michael Damaskinos  namen zelfs oude Byzantijnse tradities in hun ikonen op. Zelfs onder ikonenschilders die anoniem bleven, konden weinigen weerstand bieden aan het gebruik van perspectief, clair-obscur en pastorale motieven, overgenomen uit de Italiaanse school.Mace-donisch01-56 en 01-58
1500-1600Particuliere opdrachten om ikonen te schilderen werden talrijker en dat zorgde voor een nieuwe bloei.Rusl01-90
1510Toen Pskov door Moskou werd geannexeerd en een grote brand in Novgorod de daar aanwezige ikonenschilders naar Moskou dwong te verhuizen was de dominante positie als ikonenschool compleetRusl01-86
1574Michaël Damaskinos schilderde in Venetië voor de ikonostase in de kerk van de H. Georgios enkele Kretenzische ikonen.Westen02-19
1599Er werd een Russische vertaling gepubliceerd van een Herminia – een handboek van ikonenschildersServ01-70
1600In de 17e eeuw werd aan de Bulgaarse christenen door de Turken weer toestemming gegeven om kerken te bouwen en met fresco’s en ikonen te decorerenBulg02-21
1600 – 1700In deze eeuwen bleven de Bulgaarse ikonenschilders trouw aan de oude iconografische traditie. Ze gebruikten vastgestelde schema’s zoals ze deze in de schildersboeken, de Hermeneia, aantroffenBulg02-21
1600 – beginSchilder Georgius Mitrofanovic brengt de Servische ikoon- en frescoschilderkunst  tot ongekende bloei in het klooster van Chilandariou op AthosServ01-70
1600 – eindDe Turken waren weer in het offensief in Servië en de ikonenschilders vluchtten weg naar Srem, Slavonië en  Hongarije waar ze door de Barok werden overspoeldServ01-70
1600 – totDe meest voorkomende bekleding van de ikoon was de basma, een rand van gedreven metaal of niellowerk dat de ikoon omlijst, maar de afbeelding vrij laat.Algem03-27
1600 naDe Osmanen stonden de Bulgaren toe om kerken te bouwen die gevuld werden met fresco’s en ikonenBulg01-63
1637Emmanuel Tzanes behoorde tot de bekende Kretenzische ikonenschilders. Hij schilderde de ikoon moeder Anna met Maria, die een bloempje in haar rechterhand houdt, als symbool van het ChristuskindWesten02-19
1645 – 1676Leefde tsaar Michael. Hij haalde westerse kunstenaars naar Rusland om zijn paleizen te decoreren. Zij stimuleerden Simon Oesjakov (een zilversmid om ikonen te gaan schilderen met westerse technieken. Hij werkte met perspectief en modelleerde zijn figuren met licht- en schaduweffectenRusl01-92
1650 rondDe Stroganov-school raakte in vervalRusl01-90
1690De Serviërs komen in opstand tegen de Turkse overheersers. De opstand wordt door de Turken gewelddadig onderdrukt. Vele monniken vluchtten weg en een esthetisch onbelangrijke schilderkunst bleef in Servië  over.Serv02-23
1700 – 1800In Bulgarije verschenen overal ikonen. Op de muren van kerkportalen verschenen ook ikonen met afbeeldingen van Bijbelverhalen. Er kwamen ook didactische ikonen: bijv. hoe men ter communie gaat, over biechten en deugdzaam levenBulg01-67    
1700 – rondServische ikonen waren zeer gewild in RuslandServ01-70
1700 – vanafOm het vervormen van het hout van de ikoon tegen te gaan komen er in Rusland op de kopse kanten (boven en onder) van de ikoon twee keerlatten die net zo dik zijn als het paneel. Zo is de tijdsdatering makkelijk te bepalen.Rusl03-18
1700 sindsSinds de 18e eeuw geraken de Griekse ikonenschilders hoe langer hoe meer in de ban van de Italiaanse contemporaine schilderkunst. Hun werken onderscheiden zich in niets meer van de westerse wereld en daarmee houdt – althans hier – de Byzantijnse traditie op te bestaanByzan en Westers02-19
1703Tsaar Peter I verplaatst zijn residentie naar het westelijker gelegen  St. Petersburg. De verwestersing van de ikonen werd toen erger.Rusl01-92
1762De historicus Pajsije schreef de ‘Slavisch-Bulgaarse Geschiedenis’ en vermeldde dat er uitzonderlijk getalenteerde ikonenschilders in Bulgarije werkzaam waren die hun opleiding in Athos hadden gehad. Deze signeerden hun ikonen. Hun wegwijzer was een handgeschreven exemplaar van het Byzantijnse Herminia met de titel Erminiji. Zij schilderden op een gouden ondergrond en in heldere kleuren. Ze bedekten de ikoon met een verzilverd of verguld beslag.Bulg01-63
1850 – rondEen Russische priester Porphyrius Uspensky ontdekt vier oude ikonen van vóór 750 in het Catharinaklooster Sinaï en neemt deze mee naar KievEgypte01-22
1850 rondAanpassing aan de moderne tijd hield ook in dat veel middeleeuwse ikonen uit de kerken werden verbannen en verkocht op de ‘vrije’ markt aan verzamelaarsRusl01-92
1896Vanaf dit jaar werd een merkteken in de metaalbewerking op een ikoon gebuikt: een naar links gewend vrouwenkopje met daarin verschillende gegevens als metaalgehalte, maker enz.Rusl03-27
1917Na de communistische revolutie maakten de autoriteiten een definitief einde aan de ikonenproductie.Rusl01-92
1918Het laatste keurmerk in de metaalbewerking op een ikoon uit het Tsaristische tijdperk. Het vrouwenkopje werd naar rechts gedraaidRusl03-27

Literatuurverwijzing: eerste cijfer betreft het boek – tweede cijfer is de pagina

01De kunst van ikonen / Nigel Cawthorne / Atrium
02Ikonen / Dra A.M. Janssens / van Dishoeck / Bussum 1966
03Ikonen, De antieke bibliotheek, onder redactie van Jan Pieter Glerum